İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 4)

Emlak Danışmanı Ulusal Yeterlilik (Seviye 4)

ULUSAL YETERLİLİK

17UY0332-4

EMLAK DANIŞMANI

SEVİYE 4

REVİZYON NO:00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 i

ÖNSÖZ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

(MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması

Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak

Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve

kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından

incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 ii

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim

Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek

Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı

olarak oluşturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı

alınır.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile

ilgili hususları kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini

geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde

ölçülmesini temin eden unsurları içerir. 

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 1

17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1 YETERLİLİĞİN ADI Emlak Danışmanı

2 REFERANS KODU 17UY0332-4

3 SEVİYE 4

4

ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5 TÜR -

6 KREDİ DEĞERİ -

7

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

8 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye

4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış

kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda

kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri,

bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile

mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak

vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11 YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir. 

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 2

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan

sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı

yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor

olması gerekmektedir.

13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin

geçerlilik süresi 5 yıldır.

14 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi

tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten

itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme

kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile

değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli

bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden

kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge

sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda

olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin

belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar

devam eder.

15

BELGE YENİLEMEDE

UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge

sahibinin performansı aşağıda tanımlanan

yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye

tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi

kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi

kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri

için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1)

yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN

KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

17 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi

18 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 1

17UY0332-4/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İSG, Çevre ve Kalite

2 REFERANS KODU 17UY0332-4/A1

3 SEVİYE 4

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.

1.2: KKD ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre kalite önlemlerini açıklar.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.

2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.

3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her

biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ini doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik

biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ

GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 2

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler

2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat

2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

2.2. Kişisel koruyucu donanımlar

2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri

2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

2.5. Acil durum prosedürleri

3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

3.1. Çevre, çevre kirliliği

3.2. Atık prosedürleri

3.3. Çevre kazanım ve koruma

3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı

4. Meslekle ilgili ilk yardım.

5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6. Meslekle ilgili kalite yönetimi

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları

açıklar.

A.1.1

(PE1

)

1.1 T1

BG.2 Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli

durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.3

(PE) 1.1 T1

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gereken

önlemleri açıklar.

A.1.3

(PE) 1.1 T1

BG.4 Acil durum kavramını açıklar. A.2.4

(PE) 1.2 T1

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları

açıklar.

A.2.4

(PE) 1.2 T1

BG.6 Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar. A.2.1-5

(PE) 1.2 T1


1 13UMS0364-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU

ONAY TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

 17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 3

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.7 İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini

ve risklerini açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

2.1 T1

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin

korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri

açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

2.1 T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına

yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PE) 2.2 T1

BG.10 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. A.3.3

(PE) 2.2 T1

BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini

açıklar.

A.5.1

(PE) 3.1 T1

BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar. A.5.3

(PE) 3.1 T1

BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek

tedbirleri açıklar.

F.7.1

F.7.2

F.7.3

(SD)

3.2 T1

 

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 4

17UY0332-4/A2 İŞ PLANI YAPMA VE PORTFÖY OLUŞTURMA YETERLİLİK BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

2 REFERANS KODU 17UY0332-4/A2

3 SEVİYE 4

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama öncesi süreçleri açıklar.

Başarım Ölçütleri:

1.1: İş planı oluşturma süreçlerini açıklar.

1.2: Emlak satış/kiralama stratejisi geliştirme çalışmalarına dair bilgi toplama yöntemlerini açıklar.

1.3: Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak portföyü oluşturur.

Başarım Ölçütleri:

2.1: İş piyasası araştırması yapar.

2.2: Emlakın durumunu tespit eder.

2.3: Emlakın güncel rayiç bedelini tespit eder.

2.4: Emlakın sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurulması işlemlerini takip eder.

2.5 Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

Öğrenme Çıktısı 3: Emlakın pazarlanmasına ilişkin ön hazırlıkları yapar.

3.1: Portföyündeki emlakın pazarlama ve tanıtım yöntemlerini belirler.

3.2: Belirlenen yönteme ilişkin emlak satış/kiralama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri talep

eder.

3.3: Portföyündeki emlakı satış/kiralamaya uygun hale getirir.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her

biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer

alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve

yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar

kullanılarak, adayların iş planı yapma ve portföy oluşturma uygulamalarında; planlama, organizasyon,

takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti 

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 5

gözlemlenecektir. Bu amaçla;

? Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar

isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde

tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık

gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı

sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.

Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile

ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin

can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ

GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR

KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

1.2. Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın durum tespiti

1.3. Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti

1.4. Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri

2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

2.1. Gayrimenkul hukuku

2.2. Sözleşmeler hukuku

3. İş planlama

4. Pazarlama ve satış işlemleri

4.1. Pazarlama ve satış stratejileri

4.2. Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 6

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1 İş planı oluşturma süreçlerini açıklar. B.1.1

(PE) 1.1 T1

BG.2

Emlak satış/kiralama stratejisi geliştirme

çalışmalarına dair bilgi toplama yöntemlerini

açıklar.

C.1.2

(SD) 1.2 T1

BG.3 Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar. C.2.1

(SD) 1.3 T1

BG.4 Emlak portföyü oluşturma yöntemlerini sıralar. C.2.2

(PE)

2.1 T1

BG.5

Portföyündeki emlakın durum tespitini yaparken

dikkate aldığı kriterleri açıklar.

C.1.1

(SAE) 2.2 T1

BG.6

Portföyündeki emlakın güncel rayiç bedelinin

tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri sıralar.

C.5.1

(SAE) 2.3 T1

BG.7

Emlak sahibinin imzalayacağı belgelerin

doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.3.1

(SD)

2.4 T1

BG.8 Portföydeki emlakın tanıtım yöntemlerini açıklar. P.3.1

(PE)

3.1 T1

BG.9

Pazarlama ve satış sırasında kullanılan araç, gereç

ve malzemeleri sıralar.

(SD)

C.3.1 3.2 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.1 Portföye eklenecek emlakları işletme tarafından

belirlenen yöntemlerle toplar.

C.2.2

(PE)

2.1 P1

BY.2 Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alır. C.1.1

(SAE) 2.1 P1

*BY.3 Emlakı inceleyerek durum tespiti yapar. C.1.1

(SAE) 2.2 P1

BY.4

Emlak sahibi ile emlakın satış/kiralama bedeli

hakkında bilgi alış verişinde bulunur.

C.5.1

(SAE) 2.2 P1

BY.5

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri

konusunda emlak sahibinden yazılı olarak onay

alır.

E.1.2

(SD) 2.2 P1

*BY.6

İlgili kurumlardan emlakın parsel ve imar

sorgulamasını yapar.

C.1.2

(SAE) 2.2 P1

*BY.7

Emlak için gerekli kriterleri dikkate alarak güncel

rayiç bedel tespiti yapar.

C.5.1

(SAE) 2.3 P1

*BY.8

Emlakın satış/kiralama bedeli konusunda sorumlu

emlak danışmanından onay alır.

C.6.3

(SAE) 2.3 P1

*BY.9

Emlak sahibi ile yapılacak sözleşmelerin

doldurularak imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD)

2.4 P1

BY.10 Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar. C.2.4

(PE) 2.5 P1

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 7

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.11 Portföydeki emlakın pazarlama/tanıtım yöntemini

belirler.

C.2.7

(SD) 3.1 P1

BY.12

Emlak satış/kiralama yöntemini sorumlu emlak

danışmanına onaylatır.

C.2.4

(SD) 3.1 P1

BY.13

Pazarlama, tanıtım ve satış/kiralama sırasında

ihtiyaç duyulacak araç, gereç, malzeme ve hizmet

ihtiyaçlarını belirler.

B.3.1

(PE) 3.2 P1

BY.14

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin

temin edilmesi hususunu sorumlu emlak

danışmanının onayına sunar.

B.3.2

(PE) 3.2 P1

BY.15

Satış/kiralama işlemi yapılacak emlakı genel

durumu, donanım, temizlik ve benzeri açılardan

kontrol eder.

C.3.2

(SD) 3.3 P1

BY.16

Emlakı, müşteriye göstermek için gereken

randevuları alır.

C.3.2

(SD) 3.3 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 8

17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK

BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2 REFERANS KODU 17UY0332-4/A3

3 SEVİYE 4

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür.

Başarım Ölçütleri:

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

1.2: Müşteriyi ve emlak sahibini bilgilendirir.

1.3: Müşteri ile yer gösterme belgesinin imzalanmasını sağlar.

1.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

1.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini

yürütür.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Tapu işlemlerini takip eder.

2.2. Emlak teslim işlemlerini takip eder.

2.3: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini açıklar.

2.4: Satış/kiralama sonrası işlemlerini yapar.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her

biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer

alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve

yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar

kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama,

organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç

hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

? Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar 

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 9

isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde

tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık

gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı

sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.

Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile

ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin

can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ

VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Bölge imar planı bilgisi

2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

2.1. Gayrimenkul hukuku

2.2. Sözleşmeler hukuku

2.3. Tapu mevzuatı

2.4. Kadastro mevzuatı

2.5. Emlakla ilgili vergi mevzuatı

3. Pazarlama ve satış işlemleri

3.1. Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri

3.2. Emlak pazarlama ve satışına ilişkin işlemler

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1 Pazarlama aşamasında müşteri ile hangi yöntemlerle

iletişime geçildiğini açıklar.

D.1.1

(SD) 1.1 T1

BG.2 Satılacak/kiralanacak emlaka ilişkin bilgileri müşteriye

aktarma yöntemlerini sıralar.

D.1.2

(SD)

1.2 T1

BG.3 Emlaka ilişkin müşteriye verilecek bilginin içeriğini

açıklar.

D.2.2

(SD) 1.2 T1

BG.4 Müşteriye emlak önerirken dikkat edilecek hususları

açıklar.

D.1.3

D.1.4

(SD)

1.2 T1

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 10

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.5 Müşteri ile imzalanacak belgelerin doldurulması

aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD) 1.3 T1

BG.6

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği

emlakın nihai satış/kiralama tutarını belirlerken dikkate

aldığı değişkenleri sıralar.

D.2.1

(SD) 1.4 T1

BG.7

Satış sözleşmesi/kira kontratının hazırlanması

aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD) 1.5 T1

BG.8

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında emlak sahibinin

ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri

sıralar.

E.1.1

(SD) 2.1 T1

BG.9 Tapu işlemleri sırasında emlak sahibinin ve müşterinin

hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri sıralar.

E.1.1

(SD) 2.1 T1

BG.10 Emlak teslim tutanağında bulunması gereken unsurları

sıralar.

E.1.2

E.2.3

(SD)

2.2 T1

BG.11 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri

sıralar.

E.1.2

(SD) 2.3 T1

BG.12 Emlak satış/kiralama sonrası yapılacak işlemleri

açıklar.

D.2.3

(SS) 2.3 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.1 Müşteri ile hizmet standardına ve pazarlama

tekniklerine uygun olarak iletişimi başlatır.

D.1.1

(SD) 1.1 P1

BY.2 Emlak satın almak/kiralamak isteyen müşterinin

ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

D.1.1-

D.1.5

(SD)

1.1 P1

*BY.3

Müşterinin talebine uygun portföyünde bulunan

emlaklarla ilgili bilgileri uygun yöntemlerle

müşteriye aktarır.

D.1.2

(SD) 1.2 P1

BY.4

Müşteriyi, satın almaya/kiralamaya karar verdiği

emlakın mali ve hukuki durumları hakkında

bilgilendirir.

D.2.2

(SD) 1.2 P1

BY.5 Müşterinin ihtiyacına uygun alternatif emlak

önerisinde bulunur.

D.1.4

(SD) 1.2 P1

BY.6 Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriyi uygun

emlaka yönlendirir.

D.1.3

(SD) 1.2 P1

*BY.7

Gerek olması halinde, yönlendirdiği emlaka, İSG

talimatları doğrultusunda, uyarı işaretleri ve

levhaları yerleştirir.

A.1.1

(SD) 1.2 P1

*BY8

İhtiyaç olması halinde uygun kişisel koruyucu

donanım (KKD) kullanır.

A.1.3

(SD)

A.1.3

(PE)

1.2 P1

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 11

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.9 Emlak sahibine ve sorumlu emlak danışmanına

pazarlama süreci hakkında rapor verir.

D.2.1

D.2.2

(SD)

1.2 P1

BY.10 Müşteri ile düzenlenecek belgeleri doldurarak

imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD) 1.3 P1

BY.11 Yetkisi dâhilinde müşteri ile fiyat pazarlığı yapar. E.1.2

(SD) 1.4 P1

*BY.12 Emlakın nihai bedeli konusunda sorumlu emlak

danışmanından onay alır.

E.1.2

(SD) 1.4 P1

BY.13 Pazarlık yaptığı fiyat için emlak sahibinden onay

alır.

E.1.2

(SD) 1.4 P1

BY.14

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi

yoluyla pazarlık ortamı oluşturarak

satışın/kiralamanın yapılacağı bedelin

belirlenmesini sağlar.

D.2.1

(SD) 1.4 P1

*BY.15

Müşteri ile satıcı/kiralayan arasında yapılacak satış

sözleşmesini/kira kontratını anlaşılan son bedel

üzerinden hazırlayarak imzalatır.

E.1.1

(SD) 1.5 P1

*BY.16

Tapu işlemi sırasında emlak sahibi ve müşteriye ait

gerekli belgeleri temin eder.

E.1.1

(SD) 2.1 P1

BY.17

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçleri yürütür.

E.1.1

(SD) 2.1 P1

BY.18 Emlakın müşteriye teslimi ile ilgili tutanağı hazırlar. E.2.3

(SS) 2.2 P1

BY.19

Müşteriye satış/kiralama sonrası hizmetler

konusunda bilgi verir.

D.2.3

(SS) 2.2 P1

BY.20 Emlakın satışı/kiralanmasının ardından emlak ve

müşteri portföyünde güncelleme yapar.

C.2.4

(PE)

2.4 P1

BY.21

Emlakın satılması/kiralanması ya da satış/

kiralanmasından vazgeçilmesi durumunda reklam

ve ilan faaliyetinin sonlandırılması için onay alır.

C.2.4

(PE) 2.4 P1

*BY.22 Satış/kiralama alanı ve ofis ortamındaki atıkların

toplanıp bertarafı için gerekli işlemleri yapar.

A.3.3

(SD)

A.3.3

(PE)

2.4 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 12

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

17UY0332-4/A3: Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin

ettiği emlak varlığını,

EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya

verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık

ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen,

takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve

cihazları,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri

varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme

ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile

emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

? Pazarlama ve satış konularında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim

vermiş olmak,

17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 13

? İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174

sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve

lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,

? İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174

sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve ön

lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak,

? İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174

sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lise

mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl süreyle ilgili meslek grubuna

kayıtlı olarak çalışmış olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev

alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik

sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek

standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG

konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan

Kurum/Kuruluşlar

-

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman kiralık daire

Eryaman Satılık Daire

Eryaman'da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman'da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Eryaman satılık

Ankara Eryaman'da satılık daire
Eryaman emlak