İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK

17UY0333-5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI

SEVİYE 5

REVİZYON NO:00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 i

ÖNSÖZ

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin

Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm

Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum

ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi

tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 ii

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim

Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek

Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı

olarak oluşturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı

alınır.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile

ilgili hususları kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini

geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde

ölçülmesini temin eden unsurları içerir. 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 1

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1 YETERLİLİĞİN ADI Sorumlu Emlak Danışmanı

2 REFERANS KODU 17UY0333-5

3 SEVİYE 5

4

ULUSLARARASI

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5 TÜR -

6 KREDİ DEĞERİ -

7

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

8 AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı

(Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik

kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve

çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,

beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile

mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak

vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11 YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir. 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 2

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan

sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı

yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor

olması gerekmektedir.

13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14 GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi

tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten

itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme

kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile

değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli

bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden

kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin

belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni

ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin

geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15

BELGE YENİLEMEDE

UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge

sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden

en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi

kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi

kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri

için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1)

yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN

KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

17 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi

18 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 3

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İSG, Çevre ve Kalite

2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A1

3 SEVİYE 5

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.

1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.

2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar.

Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.

3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her

biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik

biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ

GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 4

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler

2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat

2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları

2.2. Kişisel koruyucu donanımlar

2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri

2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

2.5. Acil durum prosedürleri

3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

3.1. Çevre, çevre kirliliği

3.2. Atık prosedürleri

3.3. Çevre kazanım ve koruma

3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.

3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı

4. Meslekle ilgili ilk yardım.

5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar

6. Meslekle ilgili kalite yönetimi

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları

açıklar.

A.1.6

(PS1

)

1.1 T1

BG.2 Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli

durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.1-6

(PS) 1.1 T1

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli

önlemleri açıklar.

A.1.1-6

(PS) 1.1 T1

BG.4 Acil durum kavramını açıklar. A.2.1-6

(PS) 1.2 T1

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları

açıklar.

A.2.1-6

(PS) 1.2 T1

BG.6 Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1

A.2.2

(PS)

1.2 T1

BG.7 İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini

ve risklerini açıklar.

A.3.1

(PS) 2.1 T1


1 13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı

17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 5

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin

korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri

açıklar.

A.3.1

(PS) 2.1 T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına

yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS) 2.2 T1

BG.10 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. A.3.4

(PS) 2.2 T1

BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini

açıklar.

J.2.1-3

(PS) 3.1 T1

BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar. J.1.1-3

(PS) 3.1 T1

BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek

tedbirleri açıklar.

H.2.1

H.2.2

H.2.3

H.2.4

H.2.5

(PS)

3.2 T1

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş

Organizasyonu

 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 6

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU

YETERLİLİK BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A2

3 SEVİYE 5

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir.

Başarım Ölçütleri:

1.1: Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.

1.2: Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler.

1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.

Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

2.1 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.

2.2 Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.

2.3 Satış/kiralama bütçesini oluşturur.

2.4 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit

puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer

alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve

yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar

kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama,

organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç

hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

? Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar

isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık

gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans 

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş

Organizasyonu

 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 7

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı

sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.

Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile

ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin

can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ

GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR

KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Emlak satış/kiralama stratejileri

1.1. Pazarlama ve satış stratejileri

2. İş organizasyonu ve iş planlama

2.1. Bütçe hazırlama

2.2. Personel Yönetimi

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1 Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini

açıklar.

C.1.4-6

(PS) 1.1 T1

BG.2

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak

piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

C.1.1

C.1.2

C.1.3

(SS)

1.1 T1

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere

ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4

(PS) 1.2 T1

BG.4 Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar. C.2.3

(PS) 1.2 T1

BG.5

Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini

açıklar.

C.5.1

C.5.2

(PS)

1.3 T1

BG.6 İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.1.3

B.1.4

B1.5

B.1.6

(PS)

2.1 T1

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş

Organizasyonu

 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 8

No Bilgi İfadesi UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.7 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev

dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.8

(PS) 2.2 T1

BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları

ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.1.8

(PS) 2.2 T1

BG.9 Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

I.1.1-4,

I.2.1-2

(PS)

2.3 T1

BG.10 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların

belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

L.1.2

(PS) 2.4 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.1 Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi

açısından uygun yöntemle analiz eder.

C.4.1-4

(PS) 1.1 P1

*BY.2 Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve

hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4

C.3.1-2

(PS)

1.2 P1

BY.3

Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü

programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

C.2.3

(PS) 1.2 P1

BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni

müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma,

kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı

işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma

konularında öneri geliştirir.

C.2.3

(PS) 1.2 P1

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama

stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında

uygulanmasını sağlar.

C.2.3

(PS) 1.2 P1

BY.6 Emlak satış/kiralama planı oluştur.

B1.5

B.1.6

(PS)

1.3 P1

*BY.7 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş

organizasyonu yapar.

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

(PS)

2.1 P1

BY.8 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev

dağılımı yapar.

B.1.8

(PS) 2.2 P1

BY.9 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak

danışmanına iş dağılımı yapar.

B.1.8

(PS) 2.2 P1

BY.10 İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

I.1.1-4,

I.2.1-2

(PS)

2.3 P1

17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş

Organizasyonu

 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 9

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.11 İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar. C.2.3 (PS) 2.3 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 10

17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK

BİRİMİ

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A3

3 SEVİYE 5

4 KREDİ DEĞERİ -

5

A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017

B)REVİZYON NO 00

C)REVİZYON TARİHİ -

6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7 ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: İşletmenin mevcut emlak portföyünü kontrol eder.

Başarım Ölçütleri:

1.1: Portföyün güncelliği ve güvenilirliğini kontrol eder.

1.2: Portföydeki emlakın durum tespiti ile ilgili bilgileri kontrol eder.

1.3: Portföydeki emlakın tespit edilen güncel rayiç bedelini onaylar.

1.4: Portföydeki emlakın sahibi ile imzalanacak belgeleri kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlakın satış/kiralanmasına ilişkin hazırlıkları yapar.

2.1: Portföydeki emlakın tanıtım yöntemini onaylar.

2.2: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

2.3: Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

2.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesi ve pazarlık sürecini takip eder.

2.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Emlak satış/kiralama sonrası işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Başarım Ölçütleri:

3.1 Tapu ve teslimat işlemlerinin yapılması sürecini takip eder.

3.2: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini gerçekleştirir.

3.3: Satış/kiralama sonrası portföy güncellenmesini kontrol eder.

3.4: Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

Öğrenme Çıktısı 4: Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Başarım Ölçütleri:

4.1: Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirler.

4.2: Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapar.

4.3: Yatırım müşterisine alternatif yatırım olanaklarını sunar.

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine

göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her

biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav 

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 11

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer

alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve

yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar

kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrası işlemleri uygulamalarında; planlama,

organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç

hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

? Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sözel sorular sorup

açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye

karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı

sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.

Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile

ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın

kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son

verilir.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ

GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10 YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi

11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1. Emlak satışkiralama işlemleri

1.1. Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

1.2. Satışa konu olan emlakın durum tespiti

1.3. Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti

1.4. Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri

2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

2.1. Gayrimenkul hukuku

2.2. Sözleşmeler hukuku

2.3. Tapu mevzuatı

2.4. Kadastro mevzuatı

2.5. Emlakla ilgili vergi mevzuatı

3. Pazarlama ve satış işlemleri

3.1. Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri

3.2. Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler

4. Bölge imar planı bilgisi

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 12

5. Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için

gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini

sıralar.

C.4.2

(PS) 1.1 T1

BG.2 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini

kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

C.4.2

(PS) 1.1 T1

BG.3 Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken

dikkat edilen kriterleri açıklar.

C.5.5

(SAS) 1.2 T1

BG.4 Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve

onayı ile ilgili süreci açıklar.

C.2.3

(SAS4) 1.3 T1

BG.5 Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek

belgeleri sıralar.

B.4.1

(SS) 1.4 T1

BG.6 Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar. C.3.2

(SS)

2.1 T1

BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre

gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri

belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

B.3.1

(PS) 2.2 T1

BG.8 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale

getirilmesi için gerekenleri açıklar.

C.3.2

(SS) 2.3 T1

BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen

pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları

sıralar.

D.2.2

(SS) 2.4 T1

BG.10 Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde

bulunması gereken bilgileri sıralar.

B.5.1

(SS) 2.5 T1

BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri

sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla

yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

B.5.2-3

(SS) 2.5 T1

BG.12 Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve

dikkate alınacak kriterleri açıklar.

E.1.1

(SS)

3.1 T1

BG.13 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri

sıralar.

E.2.1

(SS) 3.2 T1

BG.14 Satışkiralama sonrası müşteriye sunulacak

hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

D.2.3

(SS) 3.4 T1

BG.15

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının

belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

D.1.1

(SS) 4.1 T1

BG.16

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını

belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

D.1.1

(SS) 4.1 T1

BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde

izlenen aşamaları açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

4.2 T1

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 13

No Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini

açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

4.3 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

BY.1 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini

prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

B.4.2

B.4.3

(PS)

1.1 P1

BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme

tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını

sağlar.

C.4.2

(PS) 1.1 P1

*BY.3 Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler

doğrultusunda kontrol eder.

C.5.5

(SAS) 1.2 P1

*BY.4 İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması

yapar.

C.5.5

(SAS) 1.2 P1

BY.5 Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS) 1.2 P1

BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit

işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

eder.

C.5.5

(SAS) 1.3 P1

*BY.7 Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel

tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

C.5.5

(SAS) 1.3 P1

*BY.8 Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin

doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

B.4.1

(SS) 1.4 P1

BY.9

Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına

prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol

eder.

B.4.2

(PS) 2.1 P1

BY.10 Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama

yöntemini onaylar.

C.3.1

(SS) 2.1 P1

BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç

duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri

belirler.

B.3.1

(PS) 2.2 P1

BY.12 Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin

eder.

B.3.2

(PS)

B.3.1

2.2 P1

BY.13 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale

getirilmesini sağlar.

C.3.2

C.3.3

(SS)

2.3 P1

BY.14

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri

konusunda emlak sahibinden onay alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS) 2.4 P1

BY.15 Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai

bedelini onaylar.

E.1.2

(SS) 2.4 P1

BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi

yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini

sağlar.

D.2.1

(SS) 2.4 P1

17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 14

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik

Birimi

Başarım

Ölçütü

Değerlendirme

Aracı

*BY.17

Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son

bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira

kontratını kontrol eder.

B.5.1

(SS) 2.5 P1

*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak

emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder. B.5.2

(SS)

2.5 P1

BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

B.5.3

(SS) 3.1 P1

BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine

göre yürütüldüğünü kontrol eder.

E.1.1

(SS) 3.1 P1

BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder. E.2.3

(SS) 3.1 P1

*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı

ile ilgili işlemleri yapar.

E.1.2

(SS) 3.2 P1

BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma

işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

E.3.1

(SS)

B.4.3

(PS)

3.3 P1

BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

D.2.3

(SS) 3.4 P1

BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun

yöntemleri kullanarak belirler.

D.1.1

(SS) 4.1 P1

BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik

fizibilite çalışmasını yapar.

D.1.1

(SS) 4.1 P1

*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

D.1.2

D.1.3

(SS)

4.2 P1

*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu

değerlendirmeleri raporlar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

4.3 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 15

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin

ettiği emlak varlığını,

EMLAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI: Emlak alırken, satarken, kiralarken veya

gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin,

bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi,

yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini,

EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya

verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını

ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri

varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme

ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile

emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 16

? Pazarlama ve satış alanında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim

vermiş olmak,

? Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 7 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek

odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak,

? Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve ilgili

meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev

alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik

sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek

standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG

konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan

Kurum/Kuruluşlar

-

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman kiralık daire

Eryaman Satılık Daire

Eryaman'da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman'da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Eryaman satılık

Ankara Eryaman'da satılık daire
Eryaman emlak