İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

KAT MÜLKİYETİ KANUNU-8.bölüm

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Devre Mülk HakkıMadde57 - Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortakmaliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifadehakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.Bu hakka devre mülk hakkı denir.Madde 58 - Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahutmüstakil yapılarda kurulabilir.Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir vemirasçılara geçer. Madde 59 - Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreliolmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkınkullanımını başkalarına bırakabilir.Madde 60 - Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerininbeyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilirve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.Madde 61 - Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak maliklerarasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak vesorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülksözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülksözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarındanveya dışardan bir gerçek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayinederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgiligörevler de verilebilir.Madde 62 - Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerindedevre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölümmaliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir.Madde 63 - Üzerinde devre mülk kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksisözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini istiyemezler.Madde 64 - Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresisonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmayave yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veyayöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülkiamirin emir ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdareveya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan vesözleşmeden doğan hakları saklıdır.Madde 65 - Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit veuyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hükümbulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.Görevli mahkeme:Ek Madde - (Ek: 13 / 4 / 1983 - 2814 / 15 md.)Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.Kullanma yerlerinin boşaltılması:Ek Madde 2 - (Ek: 13 / 4 / 1983 - 2814 / 15 md.)Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi birnedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atananyöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on beş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya katmaliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülkiamirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacakbaşvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğanhakları saklıdır.Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler:Ek Madde 3 - (Ek: 13 / 4 / 1983 - 2814 / 15 md.)Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerinuygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır:a) Vaziyet planına göre yapılacak tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının veya blok inşaatlardaher biri en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış bulunmasıhalinde, tamamlanan bağımsız bölümler için kat mülkiyetine geçilebilir. Bu takdirde,tamamlanmamış yapılara ilişkin kat irtifaklarının tapu kütüklerinde nasıl yer alacağı (11 incimaddenin 2 nci fıkrasına bağlı kalınmaksızın) tüzükle belirlenir.b) Yapılardan her birine ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri, bütün yapılar için müşterektesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından 20 ini maddedeki kurala görekarşılanır. Yapılardan bir kısmının tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de,kendilerini ilgilendirdiği ölçüde ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere katılırlar.c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu,o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.Kat irtifakına geçiş:Ek Madde 4 - Ek: 13 / 4 / 1983 - 2814 / 15 md.)Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birliktebir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçişkonusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahipleriningayrimenkullerdeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay sahiplerine adına tescilinesulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir.a) Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması,b) Müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş kararına veyabununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen iki ay içinde uyulmamış olması,c) Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edilen rayiç bedelininmahkeme veznesine depo edilmesi.F) Yürürlük tarihi:Madde 66 - Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. (1)G) Yürütme makamı:Madde 67 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1) 

hazır emlak sitesi
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Eryaman kiralık daire

Eryaman Satılık Daire

Eryaman'da satılık daire

Ankara Eryaman satılık daire

Eryaman'da kiralık daire

Eryaman kiralık ev

Eryaman satılık ev

Ankara Eryaman kiralık daire

Eryaman satılık

Ankara Eryaman'da satılık daire
Eryaman emlak